Home Portfolio 포트폴리오

제목 고려홍삼 도라지절편
 

[품   명]  고려홍삼 도라지절편
[성   분]   국산 도라지100%,홍삼농축액,벌꿀 외
[함   량]  100g (20g x 5pack)
[유   형]  당절임